niedziela, 15 lutego 2015

Słowo Boże na niedzielę - 15.02.2015

Niedziela, 15 lutego 2015
"Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana, prosił Go: Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: Chcę, bądź
oczyszczony! Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego" (Mk 1,40-45).

Szczęśliwy człowiek, któremu odpuszczona została nieprawość,
a jego grzech zapomniany.
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy,
a w jego duszy nie kryje się podstęp.

Grzech wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy.
Rzekłem: "Wyznaję mą nieprawość Panu",
a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu.
Cieszcie się i weselcie w Panu, sprawiedliwi,
radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca
(Ps 32,1-2.5.11)
(fot. freeimages.com)


(Kpł 13,1-2.45-46)
Tak powiedział Pan do Mojżesza i Aarona: Jeżeli u kogoś na skórze
ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na
skórze jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana
Aarona albo do jednego z jego synów kapłanów. Trędowaty, który podlega
tej chorobie, będzie miał rozerwane szaty, włosy w nieładzie, brodę
zasłoniętą i będzie wołać: Nieczysty, nieczysty! Przez cały czas
trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu.
Jego mieszkanie będzie poza obozem.

(1 Kor 10,31-11,1)
Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę
Bożą czyńcie Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków,
ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram
przypodobać wszystkim pod każdym względem nie szukając własnej
korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami
moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa.


15 komentarzy:

 1. Czytelnikom bloga życzę pięknej niedzieli. I wiary w to, że Jezus może wszytko.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ja nie muszę wierzyć bo ja to wiem, że Jezus może naprawdę wszystko - po prostu wystarczy niedziela konfesjonał i msza. (polecam - nie traćcie czasu bez Jezusa - szkoda życia)

   Usuń
  2. Wierzę... moja wiara góry może przenosić, nie wiedza. Przymnóż mi Panie wiary. As.

   Usuń
 2. Wtorek, 17 lutego 2015

  (Rdz 6,5-8;7,1-5.10)
  Kiedy Pan Bóg widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i
  że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na
  ziemi, i zasmucił się. Wreszcie Pan rzekł: Zgładzę ludzi, których
  stworzyłem, z powierzchni ziemi: ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i
  ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłem. [Tylko] Noego Pan
  darzył życzliwością. A potem Pan rzekł do Noego: Wejdź wraz z całą
  twą rodziną do arki, bo przekonałem się, że tylko ty jesteś wobec
  mnie prawy wśród tego pokolenia. Z wszelkich zwierząt czystych weź z
  sobą siedem samców i siedem samic, ze zwierząt zaś nieczystych po
  jednej parze: samca i samicę; również i z ptactwa - po siedem samców i
  po siedem samic, aby w ten sposób zachować ich potomstwo dla całej
  ziemi. Bo za siedem dni spuszczę na ziemię deszcz, który będzie padał
  czterdzieści dni i czterdzieści nocy, aby wyniszczyć wszystko, co
  istnieje na powierzchni ziemi - cokolwiek stworzyłem. I spełnił Noe
  wszystko tak, jak mu Pan polecił. A gdy upłynęło siedem dni, wody
  potopu spadły na ziemię.

  (Ps 29,1-4.9-10)
  REFREN: Pan ześle pokój swojemu ludowi

  Oddajcie Panu, synowi Boży,
  Oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
  Oddajcie Panu chwałę Jego imieniu,
  na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.

  Ponad wodami głos Pański,
  Pan ponad wód bezmiarem!
  Głos Pana potężny
  Głos Pana pełen dostojeństwa!

  Głos Pana zgina dęby i ogałaca lasy,
  a w Jego świątyni wszyscy wołają: "Chwała!"
  Pan zasiadł nad potopem,
  Pan jako Król zasiada na wieki.

  (Dz 16,14b)
  Otwórz, Panie, nasze serca, abyśmy uważnie słuchali słów Syna
  Twojego.

  (Mk 8,14-21)
  Uczniowie Jezusa zapomnieli wziąć chlebów i tylko jeden mieli z sobą w
  łodzi. Wtedy im przykazał: Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów
  i kwasu Heroda. Oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają
  chleba. Jezus zauważył to i rzekł im: Czemu rozprawiacie o tym, że nie
  macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiały macie
  umysł? Macie oczy, a nie widzicie; macie uszy, a nie słyszycie? Nie
  pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków, kiedy połamałem
  pięć chlebów dla pięciu tysięcy? Odpowiedzieli Mu: Dwanaście. A kiedy
  połamałem siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile zebraliście koszów
  pełnych ułomków? Odpowiedzieli: Siedem. I rzekł im: Jeszcze nie
  rozumiecie?

  Komentarz

  Najtrudniej czasem zrozumieć to, co najprostsze. Uczniowie, choć już
  dwukrotnie byli świadkami rozmnożenia chleba, tak bardzo niepokoją się
  brakiem zapasów, że nie są w stanie nawet słuchać nauki Jezusa.
  Widziane cuda jakby nie docierały do ich świadomości. My też
  przychodzimy na Mszę świętą pochłonięci wieloma troskami,
  zapominając często o tym, jak wiele razy w życiu doświadczaliśmy już
  pomocy Boga. Prośmy Go, aby umocnił naszą ufność w Jego Ojcowską
  dobroć i uzdolnił nasze serca do uważnego słuchania Jego słów.

  Mira Majdan, "Oremus" luty 2009, s. 71

  OdpowiedzUsuń
 3. " Macie oczy, a nie widzicie; macie uszy, a nie słyszycie?" - Panie proszę, aby moje oczy widziały i uszy słyszały Ewa

  OdpowiedzUsuń
 4. Środa, 18 lutego 2015

  Środa Popielcowa

  (Jl 2,12-18)
  Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, lament.
  Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana
  Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i
  wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli. Kto wie? Może znów
  pożałuje i pozostawi po sobie błogosławieństwo [plonów] na ofiarę z
  pokarmów i ofiarę płynną dla Pana Boga waszego. Na Syjonie dmijcie w
  róg, zarządźcie święty post, ogłoście uroczyste zgromadzenie.
  Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców,
  zbierzcie dzieci, i ssących piersi! Niech wyjdzie oblubieniec ze swojej
  komnaty a oblubienica ze swego pokoju! Między przedsionkiem a ołtarzem
  niechaj płaczą kapłani, słudzy Pańscy! Niech mówią: Przepuść,
  Panie, ludowi Twojemu i nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby
  poganie nie zapanowali nad nami. Czemuż mówić mają między narodami:
  Gdzież jest ich Bóg? I Pan zapalił się zazdrosną miłością ku swojej
  ziemi, i zmiłował się nad swoim ludem.

  (Ps 51,3-6.12-14.17)
  REFREN: Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni

  Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,
  w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
  Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
  i oczyść mnie z grzechu mojego.

  Uznaję bowiem nieprawość swoją,
  a grzech mój jest zawsze przede mną.
  Przeciwko Tobie zgrzeszyłem
  i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.

  Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
  i odnów we mnie moc ducha.
  Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
  i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

  Przywróć mi radość z Twojego zbawienia
  i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
  Panie, otwórz wargi moje,
  a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

  (2 Kor 5,20-6,3)
  W imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który
  przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z
  Bogiem. On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu,
  abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. Współpracując zaś z
  Nim napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej.
  Mówi bowiem /Pismo/: W czasie pomyślnym wysłuchałem ciebie, w dniu
  zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Oto teraz czas upragniony, oto teraz
  dzień zbawienia.

  (Jl 2,13)
  Nawróćcie się do waszego Boga, On bowiem jest łaskawy i miłosierny.

  (Mt 6,1-6.16-18)
  Jezus powiedział do swoich uczniów: Strzeżcie się, żebyście uczynków
  pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej
  nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy
  więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w
  synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam:
  ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech
  nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w
  ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Gdy się
  modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach
  ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę,
  powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się
  modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego,
  który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
  Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni
  wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam
  wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie
  głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu
  twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda
  tobie.

  Komentarz

  Czym jest walka ze złym duchem, do której ma nas umocnić Wielki Post? To
  przede wszystkim walka o wiarę, że Bóg "nie ma w nienawiści
  żadnego ze swych stworzeń" (por. antyfona na wejście). Że możemy
  się po Nim spodziewać jedynie miłosierdzia, a nigdy potępienia. To
  także walka o powrót od "kochanka" - nieprzyjaciela człowieka
  - do jedynego Oblubieńca, który "zapalił się zazdrosną
  miłością do swojej ziemi", do każdego z nas.

  O. Wojciech Jędrzejewski OP, "Oremus" Wielki Post 2009, s. 4

  OdpowiedzUsuń
 5. "Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej..." Ewa

  OdpowiedzUsuń
 6. Czwartek, 19 lutego 2015

  (Pwt 30,15-20)
  Mojżesz przemówił do ludu: Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i
  szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować
  Pana, Boga twego, i chodzić Jego drogami, pełniąc Jego polecenia, prawa
  i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci
  błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swe serce
  odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz oddawał pokłon obcym
  bogom, służąc im - oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie,
  niedługo zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść, po przejściu
  Jordanu. Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładę
  przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo.
  Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując
  Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest
  twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan
  poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.

  (Ps 1,1-4.6)
  REFREN: Błogosławiony, kto zaufał Panu

  Błogosławiony człowiek, który nie idzie za radą występnych,
  nie wchodzi na drogę grzeszników
  i nie zasiada w gronie szyderców,
  lecz w prawie Pańskim upodobał sobie
  i rozmyśla nad nim dniem i nocą.

  On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą
  które wydaje owoc w swoim czasie,
  liście jego nie więdną,
  a wszystko, co czyni; jest udane.

  Co innego grzesznicy:
  są jak plewa, którą wiatr rozmiata.
  Albowiem znana jest Panu droga sprawiedliwych,
  a droga występnych zaginie.

  (Mt 4,17)
  Pan mówi: Nawracajcie się, bliskie jest Królestwo niebieskie.

  (Łk 9,22-25)
  Jezus powiedział do swoich uczniów: Syn Człowieczy musi wiele
  wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych
  w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił
  do wszystkich: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego
  siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto
  chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego
  powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały
  świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?

  Komentarz

  Opowiedzenie się na nowo po stronie życia i miłości danych nam w Bogu
  oznacza również decyzję, aby wszystko podporządkować temu wyborowi.
  To, co odwodzi nas od pójścia za Jezusem, jawi się jako szkoda, strata i
  "plewa, którą wiatr rozmiata". Ukrzyżowany, powieszony na
  drzewie, sam jest drzewem życia, które wydaje owoc w swoim czasie.

  O. Wojciech Jędrzejewski OP, "Oremus" Wielki Post 2009, s. 9

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje! " - pomagaj mi Panie brać ciężar mojego codziennego krzyża, abym mogła iść za Tobą Ewa

   Usuń
 7. Piątek, 20 lutego 2015

  (Iz 58,1-9)
  To mówi Pan Bóg: Krzycz na całe gardło, nie przestawaj! Podnoś głos
  twój jak trąba! Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba
  jego grzechy! Szukają Mnie dzień za dniem, pragną poznać moje drogi,
  jak naród, który kocha sprawiedliwośći nie opuszcza Prawa swego Boga.
  Proszą Mnie o sprawiedliwe prawa, pragną bliskości Boga: Czemu
  pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie
  uznał? Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i
  uciskacie wszystkich waszych robotników. Otóż pościcie wśród waśni i
  sporów, i wśród bicia niegodziwą pięścią. Nie pośćcie tak, jak
  dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości. Czyż to
  jest post, jaki Ja uznaję, dzień, w którym się człowiek umartwia? Czy
  zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie -
  czyż to nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Czyż nie jest raczej ten
  post, który wybieram: rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli,
  wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać; dzielić swój
  chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego
  ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. Wtedy twoje
  światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie.
  Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść
  będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On
  [rzeknie]: Oto jestem!

  (Ps 51,3-6.18-19)
  REFREN: Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie

  Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,
  w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość.
  Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
  i oczyść mnie z grzechu mojego.

  Uznaję bowiem nieprawość swoją
  a grzech mój jest zawsze przede mną.
  Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
  i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.

  Ofiarą. bowiem Ty się nie radujesz,
  a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
  Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
  pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

  (Am 5,14)
  Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli, a Pan Bóg będzie z wami.

  (Mt 9,14-15)
  Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie
  Jana i zapytali: Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś
  uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł: Czy goście weselni mogą się
  smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy
  zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć.

  Komentarz

  Duchowe poszukiwania, a także praktyki pobożne pozbawione byłyby sensu,
  gdyby nie rodziły pogłębiającej się wrażliwości na drugiego
  człowieka. Prawdziwa religijność to podróż w świat uciśnionych i
  udręczonych, po to, by pomóc im zrzucać jarzmo upokarzającej niewoli.
  Wtedy właśnie rozbłyska światło Ducha i objawia się Boża chwała. I
  na nowo wybrzmiewa Jego imię: "Oto Jestem".

  O. Wojciech Jędrzejewski OP, "Oremus" Wielki Post 2009, s. 12

  OdpowiedzUsuń
 8. Sobota, 21 lutego 2015

  (Iz 58,9b-14)
  To mówi Pan Bóg: Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić
  palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i
  nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w
  ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem. Pan cię zawsze
  prowadzić będzie, nasyci duszę twoją na pustkowiach. Odmłodzi twoje
  kości, tak że będziesz jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się
  nie wyczerpie. Twoi ludzie zabudują prastare zwaliska, wzniesiesz budowle
  z odwiecznych fundamentów. I będą cię nazywać naprawcą wyłomów,
  odnowicielem rumowisk - na zamieszkanie. Jeśli powściągniesz twe nogi od
  przekraczania szabatu, żeby w dzień mój święty spraw swych nie
  załatwiać, jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, a święty dzień Pana -
  czcigodnym, jeśli go uszanujesz przez unikanie podróży, tak by nie
  przeprowadzać swej woli ani n wtedy znajdziesz twą rozkosz w Panu. Ja
  cię powiodę w triumfie przez wyżyny kraju, karmić cię będę
  dziedzictwem Jakuba, twojego ojca. Albowiem usta Pańskie to wyrzekły.

  (Ez 33,11)
  Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i miał
  życie.

  (Ps 86,1-6)
  REFREN: Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy

  Nakłoń swe ucho i wysłuchaj mnie, Panie,
  bo biedny jestem i ubogi.
  Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny
  zbaw sługę Twego, który Tobie ufa, Ty jesteś moim Bogiem.

  Panie, zmiłuj się nade mną
  bo nieustannie wołam do Ciebie.
  Rozraduj życie swego sługi,
  bo ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.

  Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy,
  pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
  Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją
  i zważ na głos mojej prośby.

  (Ez 33,11) Pan mówi: Nie chcę śmierci grzesznika, lecz aby się
  nawrócił i miał życie.

  (Łk 5,27-32)
  Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej.
  Rzekł do niego: Pójdź za Mną. On zostawił wszystko, wstał i chodził
  za Nim. Potem Lewi wyprawił dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu;
  a była spora liczba celników oraz innych, którzy zasiadali z nimi do
  stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie i mówili do Jego
  uczniów: Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Lecz Jezus
  im odpowiedział: Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle
  mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz
  grzeszników.

  Komentarz

  Dla Boga nie ma nic niemożliwego. On jest mistrzem naprawy prastarych
  "rumowisk" - dobrze w nas zakorzenionych wad i grzechów. On
  potrafi wejść w ten zrujnowany świat, aby "nakarmić duszę
  przygnębioną". Aby jedząc i pijąc z grzesznikami i celnikami,
  uzdrawiać ich swoją bliskością. Celnik i grzesznik we mnie może
  wołać do Niego: "Rozraduj życie swego sługi, bo ku Tobie (...)
  wznoszę moją duszę!".

  O. Wojciech Jędrzejewski OP, "Oremus" Wielki Post 2009, s. 15

  OdpowiedzUsuń
 9. "Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
  i oczyść mnie z grzechu mojego." Ewa

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją
   i zważ na głos mojej prośby." Ewa

   Usuń
 10. Niedziela, 22 lutego 2015

  I niedziela Wielkiego Postu

  (Rdz 9,8-15)
  Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: Oto Ja zawieram przymierze z
  wami i z waszym potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą
  żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi,
  jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim
  zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie
  zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie
  będzie potopu niszczącego ziemię. Po czym Bóg dodał: A to jest znak
  przymierza, które ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z
  wami, na wieczne czasy: Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem
  przymierza między Mną a ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i
  gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze,
  które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym
  człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie żadnego
  jestestwa.

  (Ps 25,4-9)
  REFREN: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność

  Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
  naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
  Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,
  Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

  Wspomnij na swe miłosierdzie Panie,
  na swoją miłość, która trwa na wieki.
  Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu,
  ze względu na dobroć Twą, Panie.

  Dobry jest Pan i prawy,
  dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
  Pomaga pokornym czynić dobrze,
  uczy pokornych dróg swoich.

  (1 P 3,18-22)
  Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was
  do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia
  Duchem. W nim poszedł ogłosić [zbawienie] nawet duchom zamkniętym w
  więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża
  oczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz,
  zostało uratowanych przez wodę. Teraz również zgodnie z tym wzorem
  ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez
  zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu
  Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie
  poddani Mu zostali Aniołowie i Władze, i Moce..

  (Mt 4,4b)
  Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z
  ust Bożych.

  (Mk 1,12-15)
  Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebył na
  pustyni, kuszony przez szatana. żył tam wśród zwierząt, aniołowie
  zaś usługiwali Mu. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do
  Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i
  bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

  OdpowiedzUsuń