niedziela, 8 czerwca 2014

Słowo Boże na niedzielę

Dziś Słowo Boże zamieszczone z opóźnieniem. To za sprawą mojego przedłużonego pobytu w Krakowie. Wczoraj całodniowe spotkanie Dzielnych Niewiast, a następnie noc pełna nadziei. W kameralnym gronie, w małej kaplicy, w duchowej łączności ze wieloma  wspólnotami, oczekiwaliśmy na zesłanie Ducha Świętego. Przyszedł. Do nas - zgromadzonych tam razem i do Was, w każdym miejscu w którym byliście. Przyszedł do naszych wspólnot i do naszej samotności. On - Duch Prawdy i Miłości, Radości i Pokoju. Pocieszyciel. Życzę Wam Kochane Czytelniczki, by owoce Ducha Świętego - miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie (Ga 5,22-23) trwały w Was wiecznie! I mam pytanie do Was - czy chciałybyście się podzielić tym, gdzie Wy byłyście podczas tej nocy zesłania? Jakie Słowa Wam towarzyszyły, jakie melodie? I czym Duch Święty zaskoczył Was najbardziej:)

"Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? - mówili pełni zdumienia i podziwu. Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? - Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże". (Dz 2,1-11)
(fot. freeimages.com)


(Ps 104,1.24.29-31.34)
REFREN: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

Błogosław, duszo moja, Pana,
o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie,
ziemia jest pełna Twych stworzeń.

Gdy odbierasz im oddech, marnieją
i w proch się obracają.
Stwarzasz je napełniając swym duchem
i odnawiasz oblicze ziemi.

Niech chwała Pana trwa na wieki,
niech Pan się raduje z dzieł swoich.
Niech miła Mu będzie pieśń moja,
będę radował się w Panu.

(1 Kor 12,3b-7.12-13)
Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: "Panem jest Jezus". Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz
ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.

SEKWENCJA

Przybądź Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich,
Przyjdź, Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.

O, najmilszy zgości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.

Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.

Obmyj co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.

Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich
ogień swojej miłości.


Wieczorem w dniu Zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. (J 20,19-23)


* * *

Ewangelia według św. Jana ściśle łączy wydarzenie zesłania Ducha Świętego ze śmiercią i zmartwychwstaniem Zbawiciela. W Wielki Piątek Jezus na krzyżu "oddał Ducha", a w niedzielę Zmartwychwstania wzywa do Jego przyjęcia: Weźmijcie Ducha Świętego! Otworzyć się na
 Ducha Świętego to poddać się Jego wyzwalającej mocy: uwierzyć w
 niestrudzoną Bożą miłość i zacząć nią żyć. To dać się ponieść, zamiast iść pod wiatr. Doświadczając działania Ducha Świętego, przestajemy narzekać na życie i męczyć się rytualną religijnością, a stajemy się tym, kim mamy być z natury: dziećmi Boga i braćmi dla siebie. Ks. Jarosław Januszewski, "Oremus" maj 2008, s. 55-56

Komentarz

Duch Prawdy

Nie lubimy prawdy. Najczęściej się jej obawiamy. Wolimy żyć w złudzeniach. Prawda wydaje się przemawiać przeciw nam. Nie lubimy słuchać prawdy z ust lekarza, który odkrywa groźną chorobę w naszym organizmie, nie lubimy słuchać prawdy z ust osoby bliskiej, która ma do nas pretensje o złe postępowanie. Nie lubimy przyjaciół, którzy mają odwagę powiedzieć nam prawdę w oczy. Dlatego też nie lubimy spotkania z Bogiem - bo wiadomo, że On mówi tylko prawdę i czeka na nasze słowa
prawdy.

Żyjemy w świecie zakłamania. Przyzwyczailiśmy się do tego, dobrze nam, gdy okłamujemy innych i gdy inni nie mówią nam prawdy. Chrystus powiedział Apostołom: "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli". Niewielu chrześcijan odkrywa wyzwalającą moc prawdy, niewielu też doświadcza zawartej w niej radości. Znajomość prawdy i jej umiłowanie stanowi o mocy i wolności człowieka.

Odkrycie bogactwa Uroczystości Zesłania Ducha Świętego łączy się ściśle z dostrzeżeniem potęgi i wartości umiłowania prawdy. Duch Święty to Duch Prawdy. Istnieje zatem ścisła zależność między
świętością a prawdą. Święty to człowiek żyjący prawdą, kochający prawdę, świadczący o prawdzie.

Jezus wiedział, że wierność prawdzie przerasta możliwości człowieka. W świecie kompromisów i kłamstwa dochowanie wierności prawdzie graniczy z heroizmem. Stąd też postanowił swoim uczniom zesłać pierwszy dar - Ducha Prawdy - aby już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich
umarł i zmartwychwstał. W oparciu o tego Ducha Prawdy człowiek może dawać świadectwo swojej wiary.

Sam Jezus w rozmowie z Piłatem wyznał: "Jam się na to narodził i po to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha głosu mego". Wskazał tym samym na ten zakres fal, na którym zawsze można nawiązać z Nim kontakt. Jest to fala umiłowania prawdy. On na tej fali przemawia. Na niej można Go słuchać. Duch Święty to właśnie owa fala Bożej Prawdy docierająca do każdego, kto jest z prawdy, kto chce jej słuchać.

Wspominamy historyczne wydarzenie, jakie miało miejsce w Jerozolimie w kilka tygodni po zmartwychwstaniu Jezusa. Ale nie jest to jedynie wspomnienie, możemy dziś zostać napełnieni Duchem Prawdy. On jest w Kościele i działa. Jezus przyszedł na ziemię i wstąpił do nieba. Duch Prawdy zstąpił na ziemię i nie opuści jej, aż do skończenia świata. Jest i działa w Kościele i przez Kościół. To jest tajemnica obecności Boga, która pozwala ludziom poznać i umiłować prawdę.

Nie musimy mówić o świętości, wystarczy mówić o umiłowaniu i wierności prawdzie, nie trzeba mówić o wolności - wystarczy ukochać prawdę, a ona sama nas wyzwoli. Człowiek poznający prawdę o sobie, o świecie, o Bogu odnajduje swoje miejsce w otaczającej go rzeczywistości.
Świętość zaś i wolność polega na zajęciu tego miejsca, jakie nam Bóg wyznaczył.

Umiłowanie prawdy nie tylko łączy z Bogiem, lecz łączy ludzi między sobą. Ci, którzy żyją w duchu prawdy, spotykają się na płaszczyźnie autentycznej przyjaźni. Każde kłamstwo oddziela od innych, prawda jednoczy i staje się mocą wspólnoty.

Pochylmy głowy i otwórzmy serca na działanie Ducha Prawdy, który przybywa, by nas uświęcić i doprowadzić do pełni wolności.
Ks. Edward Staniek


5 komentarzy:

 1. Poniedziałek, 9 czerwca 2014

  Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła

  (Rdz 3,9-15.20)
  Gdy Adam zjadł owoc z drzewa zakazanego, Pan Bóg zawołał na niego i
  zapytał go: Gdzie jesteś? On odpowiedział: Usłyszałem Twój głos w
  ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się. Rzekł
  Bóg: Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z
  drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział:
  Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc z tego drzewa i
  zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: Dlaczego to uczyniłaś?
  Niewiasta odpowiedziała: Wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg
  rzekł do węża: Ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród
  wszystkich zwierząt domowych i polnych; na brzuchu będziesz się
  czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia.
  Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo
  twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu
  piętę. Mężczyzna dał swej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką
  wszystkich żyjących.

  lub

  (Dz 1,12-14)
  Gdy Jezus został wzięty do nieba, Apostołowie wrócili do Jerozolimy z
  góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi
  szabatowej. Przybywszy tam weszli do sali na górze i przebywali w niej:
  Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub,
  syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, /brat/ Jakuba. Wszyscy oni trwali
  jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i
  braćmi Jego.

  (Ps 87,1-3.5-6)
  REFREN: Kościół nie zginie, Bóg jest w jego wnętrzu.
  lub Tyś wielką chlubą Kościoła świętego.

  Gród Jego wznosi się na świętych górach:
  umiłował Pan bramy Syjonu
  bardziej niż wszystkie namioty Jakuba.
  Wspaniałe rzeczy głoszą o tobie,
  miasto Boże.

  O Syjonie powiedzą: "Każdy człowiek narodził się na nim,
  a Najwyższy sam go umacnia".
  Pan zapisuje w księdze ludów:
  "Oni się tam narodzili".

  (Łk 1,28)
  Szczęśliwa Dziewico, która porodziłaś Pana, błogosławiona Matko
  Kościoła, Ty strzeżesz w nas Ducha Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

  (J 2,1-11)
  W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa.
  Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło
  wina, Matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina. Jezus Jej
  odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie
  nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie
  wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych
  przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła
  pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie
  stągwie wodą! I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział:
  Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu! Oni zaś zanieśli.
  A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie
  wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę,
  wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do niego: Każdy
  człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze.
  Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków
  uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w
  Niego Jego uczniowie.

  lub

  (J 19,25-27)
  Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona
  Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego
  obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn
  Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny
  uczeń wziął Ją do siebie.

  Komentarz

  Jakakolwiek interwencja Maryi - czy to fizyczne uzdrowienie, czy uleczenie
  relacji rodzinnych - jest zawsze znakiem, który odsyła nas do Boga,
  abyśmy poczuli się Jego dziećmi, przestali się Go obawiać i zaczęli
  żyć w przyjaźni z Nim. Opieka Maryi nad Kościołem zmierza zawsze do
  pomnożenia jego świętości - tak aby jego dzieci wypełniały wszystko,
  co im mówi Chrystus.

  Ks. Jarosław Januszewski, "Oremus" maj 2008, s. 61

  OdpowiedzUsuń
 2. Wtorek, 10 czerwca 2014

  Bł. Bogumiła, biskupa

  (1 Krl 17,7-16)
  Po upływie pewnego czasu wysechł potok, przy którym ukrywał się
  Eliasz; w kraju bowiem nie padał deszcz. Wówczas Pan skierował do niego
  to słowo: Wstań! Idź do Sarepty koło Sydonu i tam będziesz mógł
  zamieszkać, albowiem kazałem tam [pewnej] wdowie, aby cię żywiła.
  Wtedy wstał i zaraz poszedł do Sarepty. Kiedy wchodził do bramy tego
  miasta, pewna wdowa zbierała tam sobie drwa. Więc zawołał ją i
  powiedział: Daj mi, proszę, trochę wody w naczyniu, abym się napił.
  Ona zaś zaraz poszła, aby jej nabrać, ale zawołał na nią i rzekł:
  Weź, proszę, dla mnie i kromkę chleba! Na to odrzekła: Na życie Pana,
  Boga twego! Już nie mam pieczywa - tylko garść mąki w dzbanie i trochę
  oliwy w baryłce. Właśnie zbieram kilka kawałków drewna i kiedy
  przyjdę, przyrządzę sobie i memu synowi [strawę]. Zjemy to, a potem
  pomrzemy. Eliasz zaś jej powiedział: Nie bój się! Idź, zrób, jak
  rzekłaś; tylko najpierw zrób z tego mały podpłomyk dla mnie i
  przynieś mi! A sobie i twemu synowi zrobisz potem. Bo Pan, Bóg Izraela,
  rzekł tak: Dzban mąki nie wyczerpie się i baryłka oliwy nie opróżni
  się aż do dnia, w którym Pan spuści deszcz na ziemię. Poszła więc i
  zrobiła, jak Eliasz powiedział, a potem zjadł on i ona oraz jej syn, i
  tak było co dzień. Dzban mąki nie wyczerpał się i baryłka oliwy nie
  opróżniła się według obietnicy, którą Pan wypowiedział przez
  Eliasza.

  (Ps 4,2-5.7-8)
  REFREN: Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie

  Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi Boże,
  który wymierzasz mi sprawiedliwość.
  Tyś mnie wydźwignął z utrapienia,
  zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
  Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie?
  Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?

  Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego,
  Pan mnie wysłucha, gdy będę Go wzywał.
  Zadrżyjcie i już nie grzeszcie,
  rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.

  Wielu powiada: "Któż nam ukaże szczęście?"
  Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
  Więcej radości wlałeś w moje serce
  niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.

  (Mt 5,16)
  Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre
  uczynki i chwalili Ojca waszego.

  (Mt 5,13-16)
  Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz
  jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie
  przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście
  światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie
  zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby
  świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło
  przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego,
  który jest w niebie.

  OdpowiedzUsuń
 3. Środa, 11 czerwca 2014

  Wspomnienie św. Barnaby Apostoła

  (Dz 11,21b-26;13,1-3)
  W Aniochii wielka liczba ludzi uwierzyła i nawróciła się do Pana.
  Wieść o tym doszła do uszu Kościoła w Jerozolimie. Wysłano do
  Antiochii Barnabę. Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej,
  ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy
  Panu; był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary.
  Pozyskano wtedy wielką liczbę [wiernych] dla Pana. Udał się też do
  Tarsu, aby odszukać Szawła. A kiedy [go] znalazł, przyprowadził do
  Antiochii i przez cały rok pracowali razem w Kościele, nauczając wielką
  rzeszę ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów
  chrześcijanami. W Antiochii, w tamtejszym Kościele, byli prorokami i
  nauczycielami: Barnaba i Szymon, zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen,
  który wychowywał się razem z Herodem tetrarchą, i Szaweł. Gdy
  odprawili publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty:
  Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich
  powołałem. Wtedy po poście i modlitwie oraz po włożeniu na nich rąk,
  wyprawili ich.

  (Ps 98,1-6)
  REFREN: Pan Bóg objawił swoją sprawiedliwość.

  Śpiewajcie Panu pieśń nową,
  albowiem uczynił cuda.
  Zwycięstwo Mu zgotowała jego prawica
  i święte ramię jego.

  Pan okazał swoje zbawienie,
  na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
  Wspomniał na dobroć i na wierność swoją
  dla domu Izraela.

  Ujrzały wszystkie krańce ziemi
  zbawienie Boga naszego.
  Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
  cieszcie się, weselcie i grajcie.

  Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
  przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy,
  przy trąbach i przy dźwięku rogu
  na oczach Pana, Króla, się radujcie.

  (Mt 28,19a.20b)
  Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, Ja jestem z wami przez wszystkie
  dni, aż do skończenia świata.

  (Mt 10,7-13)
  Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie
  chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie
  złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! Nie zdobywajcie złota
  ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani
  dwóch sukien, ani sandałów, ani laski! Wart jest bowiem robotnik swej
  strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się,
  kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie.
  Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to
  zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje,
  niech pokój wasz powróci do was!

  Komentarz

  Wspominamy dzisiaj św. Barnabę, Apostoła i towarzysza wypraw misyjnych
  św. Pawła. Barnaba przypomina nam o nakazie misyjnym Chrystusa:
  "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody". Każdy człowiek
  ochrzczony zobowiązany jest do dawania świadectwa. Słowem i przykładem
  własnego życia mamy głosić Chrystusa. Wiara rośnie w nas wtedy, gdy
  się nią dzielimy. Czasami od apostolstwa powstrzymuje nas
  małoduszność, wydaje nam się, że nie potrafimy głosić Ewangelii.
  Lecz Pan nie pozostawił Apostołów samych, zapewnił ich: "Ja jestem
  z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata". On także
  dzisiaj jest z nami, dlatego nie bójmy się iść i głosić.

  OdpowiedzUsuń
 4. Piątek, 13 czerwca 2014

  Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Koscioła

  (1 Krl 19,9a.11-16)
  Gdy Eliasz przyszedł do Bożej góry Horeb, wszedł do pewnej groty. Wtedy
  Pan skierował do niego słowo i przemówił: Wyjdź, aby stanąć na
  górze wobec Pana! A oto Pan przechodził. Gwałtowna wichura rozwalająca
  góry i druzgocąca skały [szła] przed Panem; ale Pan nie był w
  wichurze. A po wichurze - trzęsienie ziemi: Pan nie był w trzęsieniu
  ziemi. Po trzęsieniu ziemi powstał ogień: Pan nie był w ogniu. A po tym
  ogniu - szmer łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał,
  zasłoniwszy twarz płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty.
  A wtedy rozległ się głos mówiący do niego: Co ty tu robisz, Eliaszu?
  Eliasz zaś odpowiedział: Żarliwością rozpaliłem się o chwałę Pana,
  Boga Zastępów, gdyż Izraelici opuścili Twoje przymierze, rozwalili
  Twoje ołtarze i Twoich proroków zabili mieczem. Tak że ja sam tylko
  zostałem, a oni godzą jeszcze i na moje życie. Wtedy Pan rzekł do
  niego: Idź, wracaj twoją drogą ku pustyni Damaszku. A kiedy tam
  przybędziesz, namaścisz Chazaela na króla Aramu. Później namaścisz
  Jehu, syna Nimsziego, na króla Izraela. A wreszcie Elizeusza, syna Szafata
  z Abel-Mechola, namaścisz na proroka po tobie.

  (Ps 27,7-9.13-14)
  REFREN: Szukam, o Panie, Twojego oblicza

  Usłysz, o Panie, kiedy głośno wołam, zmiłuj się nade mną i
  wysłuchaj mnie. O Tobie mówi moje serce: "Szukaj Jego oblicza".

  Będę szukał oblicza Twego, Panie. Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy
  nie odtrącaj w gniewie Twojego sługi. Ty jesteś moją pomocą, więc
  mnie nie odrzucaj.

  Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących, Oczekuj
  Pana, bódź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana.

  (Ps 119,34)
  Ucz mnie przestrzegać Twojego Prawa i zachowywać je całym sercem.

  (Mt 5,27-32)
  Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano: Nie
  cudzołóż! A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na
  kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli
  więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od
  siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich
  członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła.
  I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i
  odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich
  członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła.
  Powiedziano też: Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list
  rozwodowy. A ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę - poza
  wypadkiem nierządu - naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną
  wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa.

  Komentarz

  Bóg przychodzi do nas w pokoju i ciszy. Nie zdobywa ludzkiego serca
  przemocą czy gwałtem. Przychodzi jak "szmer łagodnego
  powiewu". Tym, którzy Go przyjmują, daje łaskę wewnętrznej
  przemiany i pozwala patrzeć na otaczający nas świat czystymi oczyma.
  Takim czystym spojrzeniem patrzy dzisiaj na nas św. Antoni z Padwy,
  kapłan i doktor Kościoła. Urodził się pod koniec XII wieku. Jako
  franciszkanin, słowem i przykładem życia głosił Ewangelię,
  pociągając do Chrystusa wielu ludzi. Jego serce, przemienione w spotkaniu
  z Panem, było otwarte i wrażliwe dla najuboższych. W każdym człowieku
  umiał rozpoznać swojego brata i siostrę. Bóg powołał go do siebie 13
  czerwca 1231 roku w Padwie.

  Jakub Kruczek OP, "Oremus" czerwiec 2008, s. 53

  OdpowiedzUsuń
 5. Sobota, 14 czerwca 2014

  Wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika

  (1 Krl 19,19-21)
  Eliasz poszedł z góry i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, orzącego:
  dwanaście par [wołów] przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz,
  podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. Wówczas Elizeusz
  zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem, powiedział: Pozwól mi
  ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą. On mu
  odpowiedział: Idź i wracaj, bo po co to ci uczyniłem? Wtedy powrócił
  do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył je na ofiarę, a na
  jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli.
  Następnie wybrał się i poszedłszy za Eliaszem, stał się jego sługą.

  (Ps 16,1-2a.5.7-10)
  REFREN: Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem

  Zachowaj mnie, Boże, bo chronię się do Ciebie,
  mówię do Pana: "Tyś jest Panem moim".
  Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem,
  to On mój los zabezpiecza.

  Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek,
  bo serce napomina mnie nawet nocą.
  Zawsze stawiam sobie Pana przed oczy,
  On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje.

  Dlatego cieszy się moje serce i dusza raduje,
  a ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie.
  Bo w kraju zmarłych duszy mej nie zostawisz,
  i nie dopuścisz, bym pozostał w grobie.

  (Ps 119,36a.29b)
  Nakłoń me serce do Twoich napomnień, obdarz mnie łaską Twojego Prawa.

  (Mt 5,33-37)
  Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: Nie będziesz
  fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A Ja wam
  powiadam: Wcale nie przysięgajcie - ani na niebo, bo jest tronem Bożym;
  ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na Jerozolimę, bo
  jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo
  nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza
  mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi.

  Komentarz

  Pan Jezus wzywa nas dzisiaj słowami: "Niech wasza mowa będzie: Tak,
  tak; nie, nie". W wyborach moralnych nie ma miejsca na kompromis ze
  złem. Żyjemy w świecie relatywizmu i codziennie jesteśmy kuszeni, aby
  rozmywać granice między dobrem a złem. Lękamy się osądu kolegów,
  sąsiadów, opinii publicznej, a czasami nawet własnej rodziny. Bł.
  Michał Kozal (1893-1943), biskup i męczennik, przykładem własnego
  życia pokazuje, że warto iść drogą dobra i prawdy, także wtedy, kiedy
  prowadzi ona do męczeństwa. Zginął w obozie koncentracyjnym w Dachau,
  gdzie do końca życia podtrzymywał na duchu współwięźniów.

  Jakub Kruczek OP, "Oremus" czerwiec 2008, s. 57

  OdpowiedzUsuń