niedziela, 6 września 2015

Słowo Boże na niedzielę - 06.09.2015

"Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Effatha, to znaczy: Otwórz się! Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. /Jezus/ przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili: Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę" (Mk 7,31-37).

Panie, dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Ty możesz wszytko. Dziękuję Ci za  wszystkie 'moje niemożliwe', które przemieniłeś w 'Twoje możliwe'. Dziękuję za wszystkie uzdrowienia i za wszystkie cuda, za Twoją cichą i stałą obecność każdego dnia mojego życia. Chwała Tobie, Panie mój i Boże!


(Iz 35,4-7a)
Powiedzcie małodusznym: Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto -
pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by zbawić was. Wtedy
przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy
wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. Bo trysną zdroje
wód na pustyni i strumienie na stepie; spieczona ziemia zmieni się w
pojezierze, spragniony kraj w krynice wód.

(Ps 146,6c-10)
REFREN: Chwal, duszo, Pana, Stwórcę swego

On wiary dochowuje na wieki,
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych,
wypuszcza na wolność uwięzionych.

Pan przywraca wzrok ociemniałym,
Pan dźwiga poniżonych,
Pan kocha sprawiedliwych,
Pan strzeże przybyszów.

Ochrania sierotę i wdowę,
lecz występnych kieruje na bezdroża,
Pan króluje na wieki,
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

(Jk 2,1-5)
Bracia moi, niech wiara wasza w Pana naszego Jezusa Chrystusa uwielbionego
nie ma względu na osoby. Bo gdyby przyszedł na wasze zgromadzenie
człowiek przystrojony w złote pierścienie i bogatą szatę i przybył
także człowiek ubogi w zabrudzonej szacie, a wy spojrzycie na bogato
odzianego i powiecie: Usiądź na zaszczytnym miejscu, do ubogiego zaś
powiecie: Stań sobie tam albo usiądź u podnóżka mojego, to czy nie
czynicie różnic między sobą i nie stajecie się sędziami przewrotnymi?
Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego
świata na bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego
tym, którzy Go miłują?

(Mt 4,23)
Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród
ludu.

(Mk 7,31-37)
Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro
Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu
głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął
go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną
dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego:
Effatha, to znaczy: Otwórz się! Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy
języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. /Jezus/ przykazał
im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej
to rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili: Dobrze uczynił wszystko.
Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę.12 komentarzy:

 1. "Odwagi! Nie bójcie się!" - Panie dziękuję,że kolejny raz dodajesz mik odwagi Ewa

  OdpowiedzUsuń
 2. Poniedziałek, 7 września 2015

  (Kol 1,24-2,3)
  Teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swej strony w moim ciele
  dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest
  Kościół. Jego sługą stałem się według zleconego mi wobec was
  Bożego włodarstwa: mam wypełnić /posłannictwo głoszenia/ słowa
  Bożego. Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, teraz została
  objawiona Jego świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie
  jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus
  pośród was - nadzieja chwały. Jego to głosimy, upominając każdego
  człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego
  człowieka okazać doskonałym w Chrystusie. Po to właśnie się trudzę
  walcząc Jego mocą, która potężnie działa we mnie. Chcę bowiem,
  abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczę o was, o tych, którzy są w
  Laodycei, i o tych wszystkich, którzy nie widzieli mnie osobiście, aby
  ich serca doznały pokrzepienia, aby zostali w miłości pouczeni, ku
  /osiągnięciu/ całego bogactwa pełni zrozumienia, ku głębszemu
  poznaniu tajemnicy Boga - /to jest/ Chrystusa. W Nim wszystkie skarby
  mądrości i wiedzy są ukryte.

  (Ps 62,6-7,9)
  REFREN: U Boga chwała i zbawienie moje

  Jedynie w Bogu szukaj spokoju, duszo moja,
  bo od Niego pochodzi moja nadzieja.
  On tylko jest skałą i zbawieniem moim,
  On moją twierdzą, więc się nie zachwieję.

  W każdym czasie
  Jemu ufaj, narodzie.
  Przed Nim wylejcie wasze serca:
  Bóg jest naszą ucieczką.

  (J 10,27)
  Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je a one idą za Mną

  (Łk 6,6-11)
  W szabat Jezus wszedł do synagogi i nauczał. A był tam człowiek, który
  miał uschłą prawą rękę. Uczeni zaś w Piśmie i faryzeusze śledzili
  Go, czy w szabat uzdrawia, żeby znaleźć powód do oskarżenia Go. On
  wszakże znał ich myśli i rzekł do człowieka, który miał uschłą
  rękę: Podnieś się i stań na środku! Podniósł się i stanął. Wtedy
  Jezus rzekł do nich: Pytam was: Czy wolno w szabat dobrze czynić, czy
  źle, życie ocalić czy zniszczyć? I spojrzawszy wkoło po wszystkich,
  rzekł do człowieka: Wyciągnij rękę! Uczynił to i jego ręka stała
  się znów zdrowa. Oni zaś wpadli w szał i naradzali się między sobą,
  co by uczynić Jezusowi.

  Komentarz

  Szabat, święty czas spotkania z jedynym Bogiem, to dar Boży dla ludu
  wybranego. Bóg daje Izraelitom czas szabatu, by na nowo powoływać ich do
  pełni życia w ciągłej zażyłości z sobą. Na najgłębszy sens tego
  dnia - przywracanie życia - wskazuje nam Jezus, właśnie w szabat
  uzdrawiając człowieka z uschłą ręką. Nie wszyscy potrafią przyjąć
  ten znak. Gdy w sercu brakuje pragnienia zmartwychwstania ze swoich
  grzechów, odpowiedzią na cud uzdrowienia może być osądzanie, a nawet
  odrzucenie Dawcy życia.

  S. Maria Elia i ks. Wojciech Skóra MIC, "Oremus" wrzesień 2001,
  s. 44

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Teraz raduję się ...." Panie dziękuję Ewa

   Usuń
 3. Wtorek, 8 września 2015

  Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

  (Mi 5,1-4a)
  A ty, Betlejem Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! Z
  ciebie Mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie
  Jego od początku, od dni wieczności. Przeto [Pan] wyda ich aż do czasu,
  kiedy porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów
  Izraela. Powstanie On i paść będzie mocą Pańską, w majestacie imienia
  Pana Boga swego. Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po
  krańce ziemi. A On będzie pokojem.

  lub

  (Rz 8,28-30)
  Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim
  dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według [Jego] zamiaru.
  Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to,
  by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między
  wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a
  których powołał - tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił
  - tych też obdarzył chwałą.

  (Ps 13,6)
  REFREN: Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim

  Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu,
  niech się moje serce cieszy z Twej pomocy.
  Będę śpiewał Panu,
  który obdarzył mnie dobrem.

  Szczęśliwa jesteś, Najświętsza Panno Maryjo, i godna wszelkiej
  chwały, bo z Ciebie narodziło się słońce sprawiedliwości, Chrystus,
  który jest naszym Bogiem.

  (Mt 1,1-16.18-23)
  Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem
  Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był
  ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Ezrona;
  Ezron ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson
  ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem
  Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla
  Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była /dawna/ żona Uriasza.
  Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa
  ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem
  Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem
  Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem
  Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po
  przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem
  Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem
  Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud
  ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem
  Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Z
  narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi,
  z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za
  sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem
  sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał
  oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański
  ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się
  wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest
  to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On
  bowiem zbawi swój lud od jego grzechów . A stało się to wszystko, aby
  się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica
  pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z
  nami.

  Komentarz

  Narodziła się, by stać się Oblubienicą Ducha Świętego i Matką
  Bożego Syna. Wybrana przez Boga, niepokalana, nieskażona grzechem
  pierworodnym. Pomimo tak wielkich łask Maryja musiała bardzo wiele
  wycierpieć. Jej wiara okazała się jednak niewzruszona. Wypełniła
  wszystko, czego Bóg od Niej oczekiwał. Prośmy Maryję, by wypraszała
  nam łaskę niezachwianej wiary i uczyła nas, jak w najtrudniejszych
  próbach powiedzieć Bogu "tak".

  Anna Lutostańska, "Oremus" wrzesień 2003, s. 32

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu,
   niech się moje serce cieszy z Twej pomocy" Ewa.

   Usuń
 4. Środa, 9 września 2015

  (Kol 3,1-11)
  Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w
  górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do
  tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze
  życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze
  życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Zadajcie więc
  śmierć temu, co jest przyziemne w /waszych/ członkach: rozpuście,
  nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest
  bałwochwalstwem. Z powodu nich nadchodzi gniew Boży na synów buntu. I wy
  niegdyś tak postępowaliście, kiedyście w tym żyli. A teraz i wy
  odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, znieważanie,
  haniebną mowę od ust waszych! Nie okłamujcie się nawzajem, boście
  zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekli nowego,
  który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu /Boga/, według obrazu
  Tego, który go stworzył. A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani
  nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we
  wszystkich /jest/ Chrystus.

  (Ps 145,2-3.10-13)
  REFREN: Pan Bóg jest dobry dla wszystkich na ziemi

  Każdego dnia będę Cię błogosławił
  i na wieki wysławiał Twe imię.
  Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały,
  a wielkość Jego niezgłębiona.

  Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje
  i niech Cię błogosławią Twoi święci.
  Niech mówią o chwale Twojego królestwa
  i niech głoszą Twoją potęgę.

  Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę
  i wspaniałość chwały Twego królestwa.
  Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków,
  przez wszystkie wieki Twoje panowanie.

  (Łk 6,23)
  Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza nagroda w niebie.

  (Łk 6,20-26)
  W owym czasie Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił:
  Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo
  Boże. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie
  nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać
  się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą, i
  gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna
  Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne: cieszcie się i
  radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo
  bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo
  odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście
  syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz
  śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy
  wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili
  fałszywym prorokom.

  Komentarz

  Chrystus wie, co spotka Jego uczniów, jeżeli będą żyli inaczej, niż
  żyje świat. Z powodu Jego imienia będą pogardzani i znienawidzeni. Tak
  traktowano Jezusa i Jego wyznawców przez dwadzieścia wieków
  chrześcijaństwa. Wielu ludziom trudno jest przyjąć wymagania Chrystusa.
  Łatwiej poddać się temu, co proponuje świat, a co jest przyjemne i
  niewymagające wysiłku. Św. Paweł gorąco nawołuje do nowego życia,
  życia w Bogu. Kto zaufał Zmartwychwstałemu, ma stać się nowym
  człowiekiem, dążącym do tego, co w górze. Na tych, którzy wytrwają,
  czeka szczęście wieczne w obecności Pana.

  Anna Lutostańska, "Oremus" wrzesień 2003, s. 41

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Każdego dnia będę Cię błogosławił
   i na wieki wysławiał Twe imię." Ewa

   Usuń
 5. Czwartek, 10 września 2015

  (Kol 3,12-17)
  Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani - obleczcie się w
  serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość,
  znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś
  zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! Na to zaś
  wszystko /przyobleczcie/ miłość, która jest więzią doskonałości. A
  sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też
  zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni! Słowo
  Chrystusa niech w was przebywa z /całym swym/ bogactwem: z wszelką
  mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny,
  pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych
  sercach. I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko
  /czyńcie/ w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.

  (Ps 150,1-5)
  REFREN: Wszystko, co żyje, niechaj chwali Pana

  Chwalcie Boga w Jego świątyni,
  chwalcie na ogromnym Jego nieboskłonie.
  Chwalcie Go za potężne Jego dzieła,
  chwalcie za niezmierzoną Jego wielkość.

  Chwalcie Go dźwiękiem rogu,
  chwalcie na harfie i cytrze.
  Chwalcie Go bębnem i tańcem,
  chwalcie na strunach i flecie.

  Chwalcie Go na dźwięcznych cymbałach,
  chwalcie na cymbałach brzęczących:
  Wszystko, co żyje,
  niechaj chwali Pana.

  (1 J 4,12)
  Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg w nas mieszka i miłość ku Niemu
  jest w nas doskonała.

  (Łk 6,27-38)
  Jezus powiedział do swoich uczniów: Lecz powiadam wam, którzy
  słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy
  was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie
  się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w [jeden]
  policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i
  szaty. Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego,
  który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im
  czyńcie! Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż
  za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują
  tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam
  dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo
  czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się
  zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom
  pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych
  nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie
  spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami
  Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych.
  Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a
  nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni;
  odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane;
  miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w
  zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie.

  Komentarz

  Każdy chciałby otrzymywać dary mierzone "miarą dobrą,
  natłoczoną, utrzęsioną i opływającą". Ale Jezus jako warunek
  otrzymania takich darów od Boga stawia miłość do drugiego człowieka.
  Nasza wzajemna miłość przyciąga miłość Bożą, a kiedy "Bóg w
  nas mieszka, miłość ku Niemu jest w nas doskonała". Ta
  udzielająca się, aktywna miłość Boga i oddanego Mu człowieka to
  przedsmak nieba. Po ludzku to zbyt trudne, by kochać tak, jak Bóg tego
  oczekuje. Tylko przyjmując Chrystusa i Jego życie, jesteśmy w stanie
  naprawdę kochać Boga i człowieka.

  Anna Lutostańska, "Oremus" wrzesień 2003, s. 45

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. " Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy
   was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie
   się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w [jeden]
   policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i
   szaty. Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego,
   który bierze twoje." - Panie dziękuję, że wciąż uczysz mnie miłości nieprzyjaciół Ewa

   Usuń
 6. Sobota, 12 września 2015

  (1 Tm 1,15-17)
  Nauka to zasługująca na wiarę i godna całkowitego uznania, że Chrystus
  Jezus przyszedł na świat zbawić grzeszników, spośród których ja
  jestem pierwszy. Lecz dostąpiłem miłosierdzia po to, by we mnie
  pierwszym Jezus Chrystus pokazał całą wielkoduszność jako przykład
  dla tych, którzy w Niego wierzyć będą dla życia wiecznego. A Królowi
  wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu - cześć i chwała
  na wieki wieków! Amen.

  (Ps 113,1-7)
  REFREN: Niech imię Pana będzie pochwalone

  Chwalcie, słudzy Pańscy,
  chwalcie imię Pana.
  Niech imię Pana będzie błogosławione,
  teraz i na wieki.

  Od wschodu aż do zachodu słońca
  niech będzie pochwalone imię Pana.
  Pan jest wywyższony nad wszystkie ludy,
  ponad niebiosa sięga Jego chwała.

  Kto jest jak nasz Pan Bóg,
  co w dół spogląda
  na niebo i ziemię?
  Podnosi z prochu nędzarza
  i dźwiga z gnoju ubogiego.

  (J 14,23)
  Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój
  umiłuje go, i do niego przyjdziemy.

  (Łk 6,43-49)
  Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to,
  które wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie
  zrywa się fig z ciernia ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron.
  Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły
  człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią
  jego usta. Czemu to wzywacie Mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co
  mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do Mnie,
  słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który
  buduje dom: wkopał się głęboko i fundament założył na skale. Gdy
  przyszła powódź, potok wezbrany uderzył w ten dom, ale nie zdołał go
  naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto słucha, a nie
  wypełnia, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez
  fundamentu. [Gdy] potok uderzył w niego, od razu runął, a upadek jego
  był wielki.

  Komentarz

  Jeśli ktoś jest gotów pełnić wolę Jezusa, to przed Bogiem nie ma już
  znaczenia jego przeszłość, choćby była najgorsza. Zaświadcza o tym
  św. Paweł, głosząc, że jemu - pierwszemu spośród grzeszników -
  Jezus okazał wielkoduszność nie w drodze wyjątku, ale jako przykład
  dla wszystkich wierzących. To postawa gotowości wypełniania usłyszanego
  słowa rozstrzyga o tym, czy nasza wiara ostoi się w chwili próby, czy
  też, mimo chodzenia do kościoła, ulegniemy pokusie.

  Mira Majdan, "Oremus" wrzesień 2005, s. 44

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. "Lecz dostąpiłem miłosierdzia...) Panie dziękuję za Twoje miłosierdzie Ewa

   Usuń
 7. Niedziela, 13 września 2015

  XXIV niedziela zwykła

  (Iz 50,5-9a)
  Pan Bóg otworzył Mi ucho, a Ja się nie oparłem ani się cofnąłem.
  Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym Mi brodę. Nie
  zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg Mnie
  wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz
  moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest Ten, który Mnie
  uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze Mną? Wystąpmy razem! Kto
  jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do Mnie! Oto Pan Bóg Mnie
  wspomaga. Któż Mnie potępi?

  (Ps 116A,1-6.8-9)
  REFREN: W krainie życia będę widział Boga

  Miłuję Pana, albowiem usłyszał
  głos mego błagania,
  bo skłonił ku mnie swe ucho
  w dniu, w którym wołałem.

  Oplotły mnie więzy śmierci,
  dosięgły mnie pęta otchłani,
  ogarnął mnie strach i udręka.
  Ale wezwałem imienia Pana:
  "O Panie, ratuj me życie!"

  Pan jest łaskawy i sprawiedliwy,
  Bóg nasz jest miłosierny.
  Pan strzeże ludzi prostego serca:
  byłem w niewoli, a On mnie wybawił.

  Uchronił bowiem moją duszę od śmierci,
  oczy moje od łez, nogi od upadku.
  Będę chodził w obecności Pana
  w krainie żyjących.

  (Jk 2,14-18)
  Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że
  wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy /sama/ wiara zdoła go
  zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak
  im codziennego chleba, ktoś z was powie im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie
  się i najedzcie do syta! - a nie dacie im tego, czego koniecznie
  potrzebują dla ciała - to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli
  nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może
  ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę
  swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków.

  (Ga 6,14)
  Nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z Krzyża
  Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja
  dla świata.

  (Mk 8,27-35)
  Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową.
  W drodze pytał uczniów: Za kogo uważają Mnie ludzie? Oni Mu
  odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za
  jednego z proroków. On ich zapytał: A wy za kogo mnie uważacie?
  Odpowiedział Mu Piotr: Ty jesteś Mesjasz. Wtedy surowo im przykazał,
  żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn
  Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych,
  arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech
  dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy
  Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i
  patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: Zejdź Mi z oczu,
  szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Potem
  przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: Jeśli
  kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie
  krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie,
  straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je.

  OdpowiedzUsuń